درباره ما - The Arab Wall

در مورد دیوار عربی

دفاع از منافع کشورهای عربی

اهداف تحریریه ما

اولین وب سایت بین المللی عربی – نقشی مستقیم و خاص به عنوان خط مقدم دفاع در:

مواجهه با خطرات و تهدیدهای امنیت و امنیت کشورهای منطقه عربی ، به ویژه از جانب نیروهای خارجی ، با ارائه محتوای تحلیلی متعادل و عینی در مورد مناسب ترین راه های مقابله با تهدیدات خارجی کشورهای منطقه.

تقویت روندهای عمومی عرب مربوط به حمایت از امنیت و ایمنی دولت ملی ، مبارزه با جنبش های مذهبی تروریستی و حمایت از روند اصلاحات نهادهای فعلی عرب.

توسعه و احیای توانایی های عرب در سطح اندیشه ، نهادها و عملکردها ، بر مبانی جدیدی که ماهیت تغییرات و توازن های موجود در منطقه طی دهه گذشته را در نظر می گیرد.

حمایت از ایده ها و دیدگاه ها در مورد ایجاد یک خط جدید عربی که به دنبال زمینه های مشترک با کشورها و جوامع منطقه و جهان است ، بر اساس احترام متقابل به ارزش ها ، درک منافع مشترک و عدم مداخله در امور داخلی کشورها در منطقه

ایجاد یک بستر شبکه و گفتگو بین محققان و صاحبنظران عرب با دانش فراوان در مورد توسعه ایده ها ، اقدامات و نهادهای عربی به گونه ای که توانایی بیشتری در مقابله با خطرات فعلی داشته باشد.

ایجاد یک شبکه گسترده از متخصصان غیر عرب برای درک عینی و عمیق از پروژه های نیروهای خارجی علیه منطقه ، با اولویت قرار دادن نویسندگان حرفه ای مربوط به ملیت موضوعات ، چه در منطقه عرب و چه در خارج.

نفوذ در فضای رسانه های اجتماعی با ایجاد بسترهایی برای سایت در فیس بوک ، توییتر ، یوتیوب و لینکاند ، به منظور توسعه روش های تفکر افکار عمومی عرب درباره مشکلات آن و نحوه مقابله با آنها.